YATIRIM TEŞVİK BELGESİ 2022

Yatırım Teşvik Belgesi 2022

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ 2022

Yatırım Teşvik Belgesi 2022 güncel durumda devlet desteklerinden yararlanılması için gerekli bilgilerin paylaşılması amacıyla hazırlanmıştır. Ülkemizde güncel yatırım teşvik sistemi 2012 yılında çıkan Karar ve Tebliğ kapsamında uygulanmaktadır. 2012/3305 sayılı Karar ve 2012/1 sayılı Tebliğ uyarınca teşvik tedbirlerinden yararlanılması mümkün olmaktadır. Öte yandan, geçen zaman içerisinde günümüz gereklilikleri ve yatırımcıların gereksinimlerinin daha etkin bir biçimde karşılanabilmesi için değişiklikler yapılmaktadır. Teşvik sistemi günümüzde uygulandığı halini alana kadar çok sayıda değişiklik ve farklı uygulama yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle, geçmiş tarihli belge sahibi olan veya bilgilerini güncellemek isteyen kişiler için mevzuat hükümlerine, mezuat değişikliklerine, yürürlüğe giren yeni uygulamalara dayalı Yatırım Teşvik Belgesi 2022 sayfası hazırlanmıştır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NASIL ALINIR 2022

Bilindiği üzere, 2018 yılı itibariyle teşvik uygulamaları ile ilgili tüm iş ve işlemler elektronik ortama taşınmıştır. Bu işlemlerin yürütüldüğü elektronik sistemin adı da E-TUYS yani elektronik teşvik uygulama ve yabancı sermaye sistemi olarak belirlenmişti. 2020 ve 2021 yıllarında olduğu gibi 2022 yılında da Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru işlemleri E-TUYS adlı sistem üzerinden yürütülecektir. 2022 yılında Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır:

 1. E-TUYS Sisteminde yetkilendirme işlemi yapılır. Bu yetki firma ortaklarından biri ya da birkaçına, firma çalışanlarına veya firma dışında bir danışmana verilebilir. E-TUYS sisteminde işlem yapan kişi yatırımcı ile birlikte müteselsil sorumluluk sahibidir.
 2. E-TUYS Firma Tanımlama işlemleri tamamlanır. Firmanın temel bilgileri, iletişim ve ortaklık yapısı, yabancı sermaye işlemleri sisteme tanıtılır. Bu bilgiler gerekli belgeler ile desteklenerek onaya sunulur. MERSİS ve diğer sistemlerle entegre çalışan E-TUYS aracılığıyla bilgiler teyit edilir ve sistem başvurulara açık hale gelir.
 3. E-TUYS üzerinden Yatırım Teşvik Belgesi projesi oluşturulur. Yatırımın projesi detaylı bir biçimde ele alınır ve dokümante edilir. İhtiyaç olması halinde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED Belgesi ve/veya Görüş Yazısı) temin edilir. Eğer diğer kurum ya da kuruluşlardan alınması gereken belge, izin, lisans, yazı, mektup, proje onayı gibi dokümanlar varsa bunlar da temin edilir.
 4. Makine ve Teçhizat ile ilgili çalışma, kapasiteleri belirlenir, tesis inşaat planı ve makine yerleşimi hazırlanır. Makinelerin ithal veya yerli temin koşulları analiz edilerek proforma faturalar ve teklifler temin edilir.
 5. Üretilecek nihai ürünlerin piyasa koşullarına göre yıllık üretim kapasiteleri projelendirilir. Başvuru aşamasında bu bilgi öngörü düzeyindedir. Bu nedenle, dikkatle analiz edilmelidir ancak yatırım dönemi sonunda değişiklik olmasında da bir sakınca bulunmamaktadır.
 6. Yatırım Teşvik Belgesi 2022 yılı gerekliliklerine uygun bir biçimde başvuru projesi hazırlanır ve E-TUYS sistemi üzerinden yetkilendirilen kişinin nitelikli elektronik sertifikası kullanılarak e-imzalı bir paket olarak onaya sunulur.
 7. Bakanlık incelemesi neticesinde proje doğrudan onaylanabileceği gibi eksikler tespit edilebilir veya projenin daha doğru incelenebilmesi için ilave bilgi ve belgeler talep edilebilir. Bu durumda, eksiklikler ve ilave bilgi ya da belge talepleri yasal süreler içerisinde karşılanabilirse belge temin edilir. Ancak, bunların yasal süresi içerisinde karşılanamaması halinde veya projenin doğrudan reddedilmesi durumunda belge alınması mümkün değildir.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NASIL KULLANILIR 2022

Yatırım Teşvik Belgesi 2022 yılı kullanım usul ve esaslarında da çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Önceden olduğu gibi fiziksel bir belge düzenlenmez ve yatırımcıya teslim edilmez. Bunun yerine T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve .gov.tr uzantılı kendi web portalı altında bulunan teşvik modülü üzerinden elektronik bir belge düzenlenir. Bu belgenin yalnızca elektronik olarak sorgulanması, görüntülenmesi ve kullanılması mümkündür. E-TUYS sistemi gerek vergi daireleri gerekse gümrük idareleri ile entegrasyonu tamamlanmış olduğundan ilgili kurumlar teşvik belgesinde kayıtlı bilgileri doğrudan kendi sistemleri üzerinden görebilmektedir. Bu nedenle, 2022 yılı Yatırım Teşvik Belgesinin basılı olarak yatırımcıya iletilmesine veya kurumlara ibrazına gerek yoktur.

Finansman ihtiyacı olduğunda, faiz destekli ya da diğer yatırım kredilerinin kullanımı aşamasında bankalara belge sunulmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. 2022 yılı içerisinde Yatırım Teşvik Belgesi kullanımı için finans kuruluşuna belgenin tarihini, belge id numarasını ve belge numarasını iletmek yeterlidir. Bankalar, leasing ya da finansal kiralama şirketleri, diğer finans kuruluşları E-TUYS 2022 Yatırım Teşvik Belgesi Sorgulama linkini kullanarak ihtiyaç duyulan tüm bilgileri görebilecektir. Bu işlemin avantajı, belge üzerinde kayıtlı bilgi ve belgelerin, güncellemelerin, varsa özel maddeler, hükümler veya şerhlerin, ayrıca belge iptal işlemlerinin anında görüntülenebilmesidir.

2022 Yatırım Teşvik Belgesi Kullanımı için en yoğun işlem görecek husus ise makine ve teçhizatın teminidir. Yatırım Teşvik Belgesi temini sırasında talep durumuna göre yerli ve/veya ithal makine ve teçhizat listeleri onaylanmaktadır. Bir makine temin edilmeden önce teşvik sisteminde ilgili satırla ilgili işlem yapılması gerekmektedir. İthal makinenin gümrük idaresine ulaşmadan önce mutlaka aktifleştirme işlemi yapılmalı ve gümrük beyannamesine işlenmek üzere gümrük id numarası alması gerekmektedir. Yerli makinenin de faturalandırma işlemi öncesinde aktifleştirmesi yapılmalı ve satıcıya bildirim iletilmelidir. Bu bildirimde yer alan bilgilerle tutarlı olacak şekilde teşvikli kesilecek faturanın sisteme yasal süresi içerisinde işlenmesi gerekmektedir. Aksi halde KDV iade işlemlerinde aksaklıklar meydana gelebilecektir.

2022 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ÜCRETLERİ

2022 yılı Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili işlemlerin ücretli hale geldiği bir yıldır. 01/01/2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamak üzere belge düzenleme ve revizyon işlemleri için hizmet bedelleri belirlenmiştir. Bu hizmetlere ilişkin bedeler Döner Sermaye İşletmesi hesaplarına yatırılacaktır. E-TUYS sistemindeki belgeler için ödemeler E-TUYS sistemi üzerinden yapılacaktır. Kağıt ortamında düzenlenen belgeler için ise revize işlemleri bakanlık tahsilat uygulaması üzerinden yapılarak dosyaya eklenecektir. 2022 Yatırım Teşvik Belgesi hizmet ücretleri;

 • 5 Milyon TL'ye kadar Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmesi: 2.000-TL
 • 5 - 25 Milyon TL arası Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmesi: 5.000-TL
 • 25 MilyonTL üzeri Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmesi: 10.000-TL
 • Yatırım Teşvik Belgesi Revizyon İşlemleri: 500-TL olarak belirlenmiştir.

İlgili duyurunun tam metnine ulaşmak için tıklayın.

2022 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BAŞVURULARI HANGİ BAKANLIĞA YAPILIR

2022 yılı Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları ve belge ile ilgili diğer tüm işlemler T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılır. Bu bakanlıkta bulunan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2022 yılında da Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili işlemleri yürütür. Önceden T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen bu işlemlere ilişkin yetki tümüyle, ilgili kurum ilga olduğunda, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün de T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlanması ile birlikte bu bakanlığa devredilmiştir. Ayrıca, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü KEP adresi: sanayiveteknolojibakanligi.tesvikuygulama@hs01.kep.tr olarak belirlenmiştir.

2022 YATIRIM TEŞVİK HARİTASI

2022 yılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesine esas teşkil eden bölgeler haritası mevzuatın ilk haline göre değişiklik göstermektedir. Son güncellemeleri de içerecek şekilde düzenlenen yatırım bölgeleri haritası aşağıda yer almaktadır. Hangi ilin hangi bölgede yer aldığı ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki düzenlemelere dair usul ve esaslar bu harita dikkate alınarak yürütülmektedir. 2022 yılı içerisinde belge temin edecek veya mevcut belge kapsamında desteklerden yararlanan tüm yatırımcılar için bu harita büyük önem taşımaktadır.

Yatırım Teşvik Haritası 2022

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ 2022 DESTEKLERİ

2022 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında birçok destek unsuru ve farklılaştırılmış destek oranları bulunmaktadır. Ayrıca, bu destek oranları ve unsurlarının bazıları münhasıran 2022 yılı harcamaları için geçerlidir. Bu kapsamda uygulanan destek unsurları;

 1. KDV İstisnası
 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti
 3. Kurumlar Vergisi/Gelir Vergisi İndirimi
 4. Faiz ya da Kar Payı Desteği
 5. SGK Primi İşveren Hissesi Desteği
 6. SGK Primi Desteği
 7. Gelir Vergisi Stopajı Desteği
 8. Yatırım Yeri Tahsisi
 9. KDV İadesi
 10. Diğer Destek Unsurları

KİMLER YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALABİLİR 2022

2022 yılında Yatırım Teşvik Belgesi alma hakkına sahip olan kişi, kurum ve kuruluşların özellikleri tanımlanmıştır. Bu kapsamda, yerli ve yabancı sermayeli yapılanmalar aynı koşullarda desteklenmektedir. Yerli sermayeli ya da yabancı sermayeli gerçek ya da tüzel kişiler eşit şartlarda muameleye tabidir. Sermaye koşullarının ötesinde, gerçek kişiler, sermaye şirketleri, adi ortaklıklar, limited ve anonim şirketler, holdingler, kollektif şirketler, komandit şirketler ve diğer tüzel kişilikler 2022 yılında Yatırım Teşvik Belgesi alabilir. Bunları dışında; vakıflar, dernekler, belediyeler (büyükşehir belediyeleri ve diğer belediyeler), kooperatifler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu niteliğindeki meslek odaları, birlikler ve odalar ile bunların kurduğu ticari işletmeler ve diğer amaçlı işletmeler, kdv mükellefiyeti bulunmak kaydıyla 2022 yılında Yatırım Teşvik Belgesi alabilir ve diğer devlet desteklerinden yararlanabilir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ 2022 DEĞİŞİKLİKLERİ

Yatırım Teşvik Belgesi 2022 yılı ile ilgili çeşitli birçok köklü değişiklik ve uygulama sistem farklılaşması bulunmaktadır. 2022 yılında yürürlüğe giren değişiklikler ve mühasıran 2022 yılı harcamalarına uygulanan hükümler şu şekildedir;

 1. 2022 yılı Asgari Sabit Yatırım Tutarları: 2012 yılından itibaren 1. ve 2. bölgelerde 1 milyon TL ve diğer bölgelerden 500 bin TL tutarında uygulanan asgari sabit yatırım tutarı 2022 yılı itibariyle 1. ve 2. bölgelerde 3 milyon TL, diğer bölgelerde 1.5 milyon TL olarak uygulanmaktadır. 2021 yılı içerisinde yapılan güncelleme 2022 itibariyle yürürlüğe konmuştur.
 2. Yerli üretimi bulunan çeşitli makine ve teçhizatın gümrük vergisi muafiyeti dışında tutulduğu uygulama 2022 yılı Yatırım Teşvik Belgeleri için de geçerlidir. Bu uygulama ile ilgili iki farklı durum bulunmaktadır, bunlar;
  • a- Önceden onaylanmış belgeler kapsamında temin edilecek makineler için gümrük vergisi muafiyeti uygulanmış ise 2022 yılında Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilecek ithalat işlemlerinde muafiyet uygulanacaktır.
  • b- Yatırım Teşvik Belgesi 2022 yılında ilk kez temin edilecek ise veya 2022 yılı içerisinde yeni bir ithal makine onaylanacak ise, bu makinelerden muafiyet uygulanmayacak makineler listesinde bulunan satırlar için yeni bir muafiyet sağlanmayacaktır.
 3. Bina ve inşaat harcamalarında KDV İadesi 2022 yılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında da uygulanacaktır. İmalat sanayi sektörlerinde yapılacak yatırımlar için geçerli olan bu hüküm neticesinde, bina inşaat harcamalarında ödenen KDV tutarının mahsuplaşma usulü ile iadesine imkan vermektedir.
 4. İlave yatırıma katkı oranı ve %100 oranında uygulanan vergi indirimi destekleri 2022 yılında Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı gelirlere uygulanmaktadır. Bu çerçevede, münhasıran 2022 yılı gelirlerine uygulanmak üzere vergi indirimi tüm bölgeler için %100 oranında, yatırıma katkı oranına ise her bölgenin oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle uygulanacaktır.
 5. 2022 yılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında vergi indiriminden vazgeçmek suretiyle, yatırım kapsamı istihdama uygulanacak SGK primi işveren hissesi desteği üst sınırını artırmak mümkündür. İlgili bölgenin yatırıma katkı oranının yarısını, SGK primi işveren hissesi desteği tavanına eklemek suretiyle uygulanacaktır.
 6. Alt bölge desteğinden yararlanacak ilçeler arasında bulunan herhangi bir ilçe sınırları içerisinde yapılacak yatırımlar vergi indirimi, yatırıma katkı oranı ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bir alt bölge desteklerinden yararlanacaktır. Ayrıca, aynı yatırım OSB/EB sınırları içerisinde ise elde edeceği bir alt bölge desteği hakkını da kullanabilecektir. Bu durumda, hem OSB/EB hem de alt bölge ilçelerinde yer alan yatırımların 2 alt bölge desteğinden yararlanması mümkün olacaktır.
 7. Faiz ya da Kar Payı Desteği ile ilgili üst sınırlar 2022 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 3., 4., 5. ve 6. bölgeler için sırasıyla 1 milyon TL, 1.2 Milyon TL, 1.4 Milyon TL ve 1.8 Milyon TL olarak belirlenmiştir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DANIŞMANLIĞI 2022

2022 yılında Yatırım Teşvik Belgesi danışmanlık hizmetleri farklı bir süreç halini almıştır. Günümüz bilişim sistemleri ve elektronik imkanlar neticesinde teşvikle ilgili iş ve işlemler de dijital ortamlara doğru evrilmiştir. Bu kapsamda sunulacak tüm danışmanlık hizmetlerinin de güncel kalabilmesi için dijital sistemlere entegrasyon şarttır. Ülkemiz bürokratik işlemlerin birçoğu e-devlet sistemiyle entegrasyonu tamamlanan süreçlerdir. Bu kapsamda, E-TUYS sisteminin de e-devlet entegrasyonu tamamlanmıştır. Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili tüm iş ve işlemlerde olduğu gibi, bu işlemleri tamamlayıcı diğer kurumlar nezdinde yürütülecek iş ve işlemler için de dijital süreçlere hakim olmak şarttır.

2022 Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlık Faaliyetleri;

 1. E-TUYS yetkilendirme, firma tanımlama, yabancı sermaye işlemleri,
 2. Yatırım Teşvik Belgesi temin edilmesi,
 3. Yerli ve/veya İthal Makine Teçhizat temin edilmesi, faturalandırma işlemleri ve KDV iade süreçleri,
 4. İthal makinelerin gümrükleme ve ithalat süreçleri,
 5. Belge revizyonları,
 6. 2022 Yatırım Teşvik Belgesi mevzuat değişiklikleri uyumlaştırma,
 7. Finansal kiralama ya da leasing ile makine ve teçhizat temini,
 8. Faiz desteği ya da kar payı desteği ile ilgili uygulamalar ve finansman temini,
 9. Yatırım tamamlama vizesi işlemlerinin 2022 Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatına uygun yürütülmesi,
 10. Teşvikli makine ve teçhizatın satış izni, ihraç izni ve devir işlemleri,
 11. Süre uzatımı ve mücbir sebep nedeniyle ikinci süre uzatımı işlemleri,
 12. SGK prim teşvikleri ve vergi indirimi uygulamaları,
 13. Müeyyidesiz belge iptali,
 14. Belge iptal kaldırma ve cezai işlemlerin iptal edilmesi,
 15. Tedarik yönetimi ve teşvik sistemi kurulması,

ile ilgili tüm işlemlerdir.

 

* Yatırım Teşvik Belgesi 2022 ile ilgili detaylı bilgi sunmak amacıyla oluşturulmuştur. Belgenin alınması ve kullanılması başta 2012/3305 sayılı Karar ve 2012/1 sayılı Tebliğ ile birlikte diğer kurumlar nezdinde yapılacak işlemlere esas teşkil eden tüm mevzuat hükümlerine ve anılan tüm kurumların uygulama usullerine bağlıdır. Belirtilen bu mevzuat hükümleri ve uygulamalar sık sık güncellenmekte ve değiştirilmektedir. Bu nedenle, en doğru ve en güncel bilgilere ulaşabilmek için her zaman uzmanlarımıza danışabilirsiniz. Yatırım konusu, yatırım yeri ve yatırım tutarı gibi detaylar ve yatırımın karakteristik özellikleri belirlendikten sonra en kısa sürede bize danışarak, projenin devlet desteklerine uygun bir biçimde oluşturulmasını talep edebilirsiniz. Bu durumda tüm desteklerden en yüksek oranda yararlanmanızı, 2022 yılında Yatırım Teşvik Belgenizin alınması ve kullanımı ile ilgili tüm ayrıntıların en doğru biçimde yapılmasını, önemli tarihlerin ve mevzuat değişikliklerinin sizi olumsuz yönde etkilememesini biz taahhüt altına alırız. Lütfen tüm sorularınız için çekinmeden bizi arayın.

 

BİZE DANIŞIN

"Yatırım Teşvik Belgesi 2022" ve "2022 Teşvik Uygulamaları" ile ilgili detaylı bilgilendirme amacıyla oluşturulmuştur. Bu sayfada yer alan her türlü görselin, yazının, içeriğin, diğer bilgi ve belgelerin sahibi Ares Danışmanlık Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlık Şirketidir. İzinsiz alıntı yapılması, kısmen veya tamamen kullanılması yasaktır.