E-TUYS

E-TUYS

E-TUYS PORTAL SİSTEMİ

E-TUYS T.C. Sanayi Bakanlığı tarafından yönetilen ve Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili tüm işlemlerin yapıldığı elektronik sistemdir. 02/07/2018 tarihi itibariyle tüm teşvik belgesi başvuruları ve ilgili diğer tüm işlemler elektronik ortamda yürütülmeye başlamıştır. Günümüzün gerekliliklerinden biri olan internet tabanlı elektronik sistemler yatırım teşvik uygulamaları açısından da yerini bulmuştur. Bu tarihten önce alınan teşvik belgeleri için E-TUYS sistemi zorunluluğu bulunmamakla birlikte, bu tarihten sonra yapılacak tüm başvurular elektronik ortamda yapılmak zorundadır. Fakat uygulanan E-TUYS sistemi de kendi zorluklarını getirmiştir ve bu sistemde usulüne uygun başvuru yapılması çok daha önemli bir hal almıştır. E-TUYS ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda başlıklar halinde aktarılmıştır.

E-TUYS YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ

E-TUYS olarak kısaltılabilen Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sistemi 02/07/2018 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Daha önce de belirtildiği üzere 02/07/2018 tarihinden sonraki başvurular bu sistem üzerinden yapılacak fakat önceden alınmış olan belgeler için E-TUYS yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Yani bu tarihten önceki belgeler aynı şekilde dilekçe verilerek ve dilekçe ekinde gerekli evraklar sunularak devam edecektir. Fakat bu tarihten sonra yapılacak tüm yatırımlar için belgenin alınmasından tamamlama vizesi aşamasına kadar tüm işlemler E-TUYS sistemi üzerinden yürütülmekte tüm bilgi ve belgeler elektronik ortamda sunulmaktadır.

E-TUYS YETKİLENDİRME

E-TUYS sisteminde başvuru yapılabilmesi için öncelikle yetkilendirme işlemi yapılması gerekir. Bu işleme E-TUYS Yetkilendirme adı verilmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapmadan önce gerçek ya da tüzel her çeşit kişi ve kuruluş öncelikle mutlaka yetkilendirme işlemini yapmak zorundadır. Yetkilendirme işlemi 31/05/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği" kapsamında ve bu Tebliğ'de belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılmaktadır. Yetkilendirme işlemi için gerekli evraklar;

a- Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişilerce imzalı ve kaşeli olarak hazırlanmış yetkilendirme müracaat dilekçesi

b- Yatırımcıyı temsil ve ilzam şeklini ve imza yetkililerini gösterir imza sirküleri ya da imza beyannamesinin aslı veya noter onaylı sureti

c- Noterde düzenlenmiş ve Bakanlık sayfasında yer alan örneğine uygun biçimde hazırlanmış E-TUYS Taahhütnamesinin noter onaylı aslı

d- Bakanlık portalında örneği bulunan Kullanıcı Yetkilendirme Formu ıslak imzalı aslı

Yetkilendirme işleminin tamamlanabilmesi için önceden posta yoluyla gönderilen bu evrakların, artık yetkilendirmeyi yapacak olan yatırımcı tarafından KEP adresi kullanılarak yapılması gerekmektedir. KEP adresi, kayıtlı elektronik posta adresi anlamına gelen bir kısaltmadır. KEP üzerinden bilgi ve belge alışverişi de güvenli bir şekilde yapılabilmektedir.

 

KEP ADRESİ İLE E-TUYS YETKİLENDİRME

E-TUYS Yetkilendirme işleminin yapılabilmesi için öncelikle gerekli evrakların hazırlanması gerekir. Bunların en başında E-TUYS Taahhütnamesi bulunmaktadır. Bu belge ile birlikte E-TUYS dilekçesi, kullanıcı yetkilendirme formu ve imza sirkülerinin noter onaylı sureti de hazırlandıktan sonra tüm yetkilendirm evrakları KEP adresi ile gönderilmelidir. KEP adresi kullanılarak iletilecek olan tüm E-TUYS Yetkilendirme evrakları için e-imzalı yazışma paketi seçilerek KEP üzerinden gönderim yapılması gerekmektedir.

 

E-TUYS KEP ADRESİ

E-TUYS Yetkilendirme işlemi için kullanılması gereken KEP yani Kayıtlı Elektronik Posta adresi T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne ait KEP adresidir. E-TUYS KEP adresi olarak "sanayiveteknolojibakanligi.tesvikuygulama@hs01.kep.tr." adresi kullanılmalıdır.

 

E-TUYS BAŞVURU EVRAKLARI

E-TUYS yetkilendirme işlemlerinin başarılı ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için tüm başvuru evraklarının doğru ve eksiksiz bir biçimde bakanlık onayına sunulması gerekmektedir. Bunun için öncelikle bir dilekçe, bu dilekçe ile birlikte taahhütname, kullanıcı bilgilerinin yer aldığı yetkilendirme formu ve imza sirküleri iletilmelidir. E-TUYS yetkilendirme işlemleri için gerekli olan başvuru evrakları liste olarak şu şekildedir;

  1. E-TUYS Dilekçe
  2. E-TUYS Taahhütname
  3. Kullanıcı Yetkilendirme Formu
  4. İmza Sirküleri

 

E-TUYS TAAHHÜTNAME

E-TUYS Taahhütname, Yetkilendirme işleminin yapılması için gerekli olan noter onaylı bir evraktır. Taahhütname örneği ile birlikte notere başvurulması gerekmektedir. Bu taahhütname kapsamında yetkilendiren ve yetkilendirilen kişilerin kimlik bilgileri noter tarafından kontrol edilerek, noter huzunda taahhüt verildiği de anlaşılır. Ardından bu belgenin diğer başvuru evrakları ile birlikte bakanlığa iletilmesi gerekmektedir.

 

E-TUYS KULLANICI YETKİLENDİRME FORMU

E-TUYS Kullanıcı Yetkilendirme Formu ilk aşamada düzenlenen belgelerden biridir. Bu belge şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi yada kişilerce imzalı ve kaşeli olarak düzenlenir ve taranarak PDF formayında bakalık KEP adresi üzerinden E-TUYS yetkilendirme evrakları ile birlikte iletilir. Bu form sayesinde E-TUYS sisteminde yatırımcı adına işlem yapacak olan yetkilendirilmiş kişi ya da kişilerin kimlik bilgileri, kişisel bilgileri ve sisteme giriş için gerekli diğer bilgiler yer almaktadır. E-TUYS yetkilendirme için bu belge mutlaka düzenlenmelidir. Aksi halde eksik evrakla yapılan yetkilendirme başvurusu olumlu sonuçlanmayacaktır.

 

E-TUYS FİRMA TANIMLAMA

E-TUYS sisteminde yetkilendirme işlemleri tamamlandığında, yatırım teşvik belgesi başvuru yapılmadan önce yapılması gereken sıradaki işlem firma tanımlamadır. Bu sayede, yatırım teşvik belgesi başvurusu yapılacak olan firmanın bilgileri sisteme kaydedilmektedir. MERSİS bilgilerinden de yararlanarak, Ticaret Sicili kayıtları ve vergi dairesi kayıtları ile tam uyumlu olacak şekilde tüm firma bilgilerinin tam olarak ve doğru tanımlanması gerekir. E-TUYS sistemi diğer kurumların sistemleri ile entegre çalışmaktadır. Bu nedenle E-TUYS Firma Tanımlama işlemi de yatırım teşvik belgesi başvurusu kadar önemli ve aynı şekilde hassasiyetle yapılması gereken bir işlemdir.

 

E-TUYS Yol Haritası

E-TUYS İLE HANGİ İŞLEMLER YAPILMAKTADIR

Aslında önceden yapılan tüm işlemlerin artık E-TUYS ile yapılması gerekmektedir. Kısaca;

- Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları

- Belge Revize İşlemleri

- Makine ve Teçhizat Listesi Revize İşlemleri

- Süre Uzatımı

- Finansal Kiralama

- Satış İzni-İhraç İzni ve Devir

- Yatırım Tamamlama Vizesi

E-TUYS SİSTEMİNE GİRİŞ

E-TUYS sisteminde başvuru yapılabilmesi için Bakanlık web sayfası üzerinden uygulamaya giriş yapılması gerekmektedir. E-TUYS giriş için:

http://www.etuys.sanayi.gov.tr

E-TUYS FİRMA BİLGİLERİ TANIMLAMA

E-TUYS sisteminde yetkilendirme yapıldıktan sonra Firma Tanımlama işleminin yapılması gerekir. Bu işlem ile birlikte firmanın temel bilgileri sisteme tanıtılır ve yeniden onaya sunulur. Girilen bilgileri destekleyen belgeler de talep edilebilir. Temel olarak vergi levhası ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yer alan firma unvanı, adresi, sermayesi, ortaklık yapısı gibi bilgiler girilir. Gerekli hallerde ilave bilgi ve belge talep edilebilir. Bu işlemin eksiksiz olarak tamamlanmasının ardından bakanlığa onaya sunulur. Bu işlemin de başarılı bir şekilde onaylanmasının ardından artık bilgileri girilerek onaylanmış olan firma için yatırım teşvik belgesi başvurusu yapılabilir.

E-TUYS YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yukarıda belirttiğimiz gibi yetkilendirme ve firma tanımlama işlemlerinin yapılması ve bakanlık tarafından da onaylanmasının ardından artık E-TUYS sisteminde Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapılabilecektir. Bunun için öncelikle yatırım projesinin tüm detaylarıyla belirlenmesi ve üzerinde çalışılması gerekmektedir. Projenin tüm detayları net bir biçimde anlaşıldığında artık başvuru yapılabilecektir. Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu için yatırım türü, yatırım yeri ve yatırım konusu çok önemli kriterlerdir. Bu kriterlere göre belirlenecek asgari sabit yatırım tutarı koşullarının sağlanıp sağlanmadığına bakılarak hangi desteklerden yararlanılacağı belirlenmektedir. Bu kapsam doğru belirlenerek başvuru da bu şekilde yapılmalıdır.

E-TUYS sisteminde başvuru ekranlarının tamamı yetkilendirilen kişi tarafından kullanılacaktır. Yatırımcı tarafından yetkilendirilen kişi E-TUYS sistemini kullanarak tüm bilgilerin girişini yapacaktır. Eksiksiz ve doğru olarak girişi yapılan yatırım projesinin onaya sunulması için bir elektronik imza gerekmektedir. E-imza kullanılarak onaya sunulan başvuru bakanlık uzmanlarınca incelenerek onaylandığında elektronik bir yatırım teşvik belgesi de düzenlenmiş olacaktır.

E-TUYS sisteminde düzenlenen belgeler ile ilgili fiziki bir kopya bulunmamakta olup, sistem bir çıktı da vermemektedir. Bakanlık zaten sistemin tamamen elektronik ortama taşınmasını amaçladığı için bu şekilde bir yol izlemektedir. Yatırım Teşvik Belgesinin temini ve kullanılması için diğer kurumlarla entegrasyon da tamamlanmış olduğundan tüm işlemler elektronik ortamda yürütülebilmektedir.

 

* E-TUYS sistemi üzerinden başvuru yapmak için ya da herhangi bir adımda uygulama ile ilgili tüm sorularınızda Ares Danışmanlık yanınızdadır. Kolayca ve doğru başvuru yapmak için bize güvenebilirsiniz. Hemen şimdi teşvik belgenizi almak için bize ulaşın.

 

BİZE DANIŞIN