Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır? sorusu teşvik danışmanlarına günümüzünde en sık sorulan sorudur.Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımcılara sağlanan çeşitli teşvikleri içeren bir belgedir. Bu teşvikler arasında vergi indirimleri, gümrük ve katma değer vergisi muafiyetleri, faiz desteği, arsa tahsisi gibi birçok avantajlar bulunmaktadır. Türkiye'de Yatırım Teşvik Belgesi almak isteyen yatırımcıların belirli koşulları sağlamaları gerekmektedir. Bu koşulların neler olduğu ve Yatırım Teşvik Belgesi almak için yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgiye sahip olmak önemlidir. Bu sayfada, Yatırım Teşvik Belgesi nasıl alınır, hangi koşulların sağlanması gerektiği gibi konulara tüm yönleriyle yer verilecektir.


Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımcılara sunulan vergi indirimleri, gümrük ve katma değer vergisi muafiyetleri, faiz desteği, arsa tahsisi ve istihdam destekleri gibi çeşitli teşvikleri içeren bir belgedir. Bu belge, ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınmasına destek sağlamak amacıyla yatırımcılara sunulmaktadır. Ülkemizde günümüzde türleri ve kapsamları çeşitlendirilmiş birçok belge bulunmaktadır. Bu belgelerin içerdiği teşviklerin miktarı; yatırımın bölgesi, sektörü, tutarı, entegrasyon seviyesi ve teknoloji düzeyine bağlı değişiklik gösterir. Yatırım teşvik belgesi almak sektör ve bölge farkına bakılmaksızın tüm yatırımcılar için son derece avantajlıdır. Bu avantajlardan yararlanan işletmeler avantajlı koşullarda tesislerini kurabilir, geliştirebilir ve rekabet güçlerini geliştirebilir.

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

Yatırım Teşvik Belgesi almak isteyen yatırımcıların öncelikle belirli koşulları sağlamaları gerekmektedir. Bu koşullar arasında yatırım yapılacak sektör, yatırım tutarı, istihdam yaratma potansiyeli, teknolojik proseslerin varlığı, entegrasyon koşulları ve çevresel etkiler gibi kriterler bulunmaktadır. Yatırımcılar bu koşulları sağladıklarında yatırım teşvik belgesi için başvuru yapabilirler. Başvurular E-TUYS adı verilen sistem üzerinden elektronik ortamda yapılır. Tüm yatırım projesi, proje tanıtım dosyası, fizibilite çalışması ve gerekli belgeler sistem üzerinden sunulur. Bakanlıkça uygun bulunması durumunda belge onaylanarak yatırımcıya yine elektronik ortamda teslim edilir.

Yatırım teşvik belgesi alınması için proje dosyası ve gerekli belgelerin tamamı E-TUYS adı verilen elektronik sistem üzerinden bakanlık onayına sunulur. Uygun bulunan projeler için elektronik bir yatırım teşvik belgesi alınır.

Yatırım Teşvik Belgesi Alım Süreci

Yatırım teşvik belgesi alınması için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

 • Yatırım Planı Hazırlama: Yatırım yapılacak sektör ve proje hakkında bir yatırım planı hazırlanır. Bu plan, yatırımın hangi alanda yapılacağı, yatırımın büyüklüğü, yatırımın işleyişi ve finansman ihtiyaçları gibi konuları içermelidir.
 • Başvuru: Yatırım teşvik belgesi için başvuruda bulunmak için yatırımın yapılacağı konuyla ilgili diğer bakanlıkların görüşleri alınması gerekir. Eğer ihtiyaç varsa diğer kurumların izin, lisans ve diğer belgeleri temin edilmelidir. Başvuru sürecinde, yatırım planının, iş planının ve finansal planın sunulması gerekir.
 • Değerlendirme: Başvurular, bakanlık uzmanlarınca yatırımın yapılacağı sektör, bölge ve proje için gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığına ilişkin bir değerlendirmeden geçecektir. Başvuru kabul edilirse, yatırım teşvik belgesi düzenlenecektir.
 • Yatırım Teşvik Belgesinin Alınması: Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, yatırım teşvik belgesi alınır. Belge kapsamında verilecek destekler, yatırımın büyüklüğüne, yapılacağı sektöre ve yatırımın yerine göre farklılık gösterir.

Yatırım teşvik belgesi alınması için başvurular yalnızca E-TUYS sistemi üzerinden kabul edilmektedir. Başka hiçbir yolla yapılacak başvuru neticesinde yatırım teşvik belgesi alınmasına imkan bulunmaz.

Yatırım Teşvik Belgesi Hangi Bakanlıktan Alınır?

Yatırım teşvik belgesi alınacak tek bakanlık Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır. Bu bakanlık ile koordinasyon halinde çeşitli yönlerden teşvik uygulamaları ile ilişkili kurumlar bulunur. Ancak, bu kurumların yatırım teşvik belgesi düzenleme yetkisi yoktur.

Ülkemizde yatırım teşvik belgesi alınacak tek bakanlık Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır. Yatırım teşvik belgesi almak isteyen tüm yatırımcılar E-TUYS üzerinden bu bakanlığa başvuruda bulunmalıdır.

Yatırım Teşvik Belgesi Almak İçin Gerekenler

Yatırım teşvik belgesi almak için birinci adımda yetkilendirme yapılması gerekir. Bu işleme E-TUYS Yetkilendirme adı verilir. E-TUYS Yetkilendirme yapılmadan teşvik uygulamalarıyla ilgili hiçbir işlemin yapılmasına imkan yoktur. Bunun için şirketin sahip olması gereken 2 temel donanım vardır. Bunlar:

 • KEP Adresi: Şirketi adına alınmış kayıtlı elektronik posta adresi bulunmalıdır.
 • E-İmza: Şirket yetkililerinden en az biri adına alınmış nitelikli elektronik sertifika ya da diğer adıyla elektronik imza gereklidir.

Bunlar temin edildikten sonra yetkilendirme evrakları hazırlanır. Bu evraklar aşağıdaki gibidir:

 • E-TUYS Taahhütname: Noter onaylı taahhütname hazırlanır.
 • E-TUYS Yetki Dilekçesi: Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce hazırlanacak dilekçe gerekir.
 • Kullanıcı Yetkilendirme Formu: Bu form yetkilendirilecek kişinin bilgilerinin eksiksiz girilmesi ile oluşturulur.

Tüm evraklar bakanlık KEP adresine ([email protected]) şirketin yasal KEP adresi üzerinden iletilir. Bu adımın tamamlanması ile yetkilendirme işlemi sonuçlanmış demektir. Artık yetki verilen kişi kendi sistemini kullanarak E-TUYS üzerinde başvuru hazırlar ve onaya sunar. Yatırım projesi uygun bulunduğunda yatırım teşvik belgesi alınmış olur.

Yatırım projesi tanımlanırken sistemde ilgili pencerelerde bulunan tüm bilgilerin eksiksiz bir biçimde hazırlanması gerekir. Proje tanıtım dosyasının mümkün olduğunca detaylı ve gerçeği yansıtır şekilde oluşturulması şarttır. Gerekli durumlarda fizibilite çalışması da ilgili bölüme eklenir. Son olarak başvuru için gereken belgeler proje dosyasına eklenerek başvuru e-imza ile imzalanarak bakanlık onayına sunulur. Uygun bulunan tüm projeler için yatırım teşvik belgesi düzenlenir ve yatırımcıya teslim edilir.

Yatırım Teşvik Belgesi Almak İçin Gerekli Belgeler

Yatırım Teşvik Belgesi almak için gerekli belgeler yatırımın niteliğine ve büyüklüğüne göre değişebilir, ancak genellikle aşağıdaki belgeler istenir:

 • Başvuru Formu: Başvuru formu, yatırımcının temel bilgilerini, yatırımın büyüklüğünü, yapılacak işin niteliğini ve yatırım sürecine ilişkin diğer bilgileri içerir.
 • İmza Sirküleri: İmza sirküleri, yatırımcının yönetim kademesindeki kişilerin ve yetkililerin imzalarını içeren resmi belgelerdir. İmza sirkülerinin geçerlilik süresi devam ediyor olması gerekir. Ayrıca, imza yetkisinin kullanım şeklinin net bir biçimde ortaya konmuş olması esastır.
 • Ticaret Sicil Gazeteleri: Şirketin kuruluş, iştigal konuları, güncel iletişim adresi, sermaye ve ortaklık yapısını gösterir ticaret sicil gazeteleri sureti gerekir.
 • Proforma Faturalar ve Teklifler: Yatırım kapsamında temin edilecek yerli ve ithal makine teçhizatın fiyat, tanım, teknik özellik, adet ve birim gibi bilgilerinin yer aldığı proforma faturalara ve tekliflere ihtiyaç vardır.
 • Proje Tanıtım Dosyası: Yatırımcının yatırım planını ve projesini detaylı bir şekilde açıklayan bir dosyadır. Proje tanıtım dosyası, yatırımın büyüklüğüne ve niteliğine göre değişebilir.
 • Tapu ve Kira Kontratı Sureti: Yatırım yerinin mülkiyeti şirkete aitse tapunun, kiralık ise kira kontratının bir sureti eklenmelidir.
 • Vergi Levhası: Şirketin güncel bilgilerinin ve NACE kodunun göründüğü vergi levhası pdf formatında eklenir.
 • SGK Borcu Yoktur Belgesi: Şirketin SGK prim borcu bulunmadığına daire yazı alınması gerekir.
 • Kapasite Raporu: Tevsi ve modernizasyon türünde yatırım teşvik belgesi almak için kapasite raporu ibrazı zorunludur.
 • SGK Mevcut İstihdam Yazısı: Tevsi ve modernizasyon türünce belge alınabilmesi için SGK müdürlüğünden alınacak mevcut istihdam durumunu gösterir tek sayfalık yazının alınması gerekir.
 • Diğer Belgeler: Yatırımın yerine, konusuna, türüne ve diğer çeşitli kriterlere göre ilgili kurumlardan alınması gereken diğer başvuru evrakları.

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir?

Türkiye'de yatırım yapacak olan yerli ve yabancı yatırımcıların tamamı yatırım teşvik belgesi alabilir. Ülkemiz kanunlarına göre kurulmuş olan şahıs işletmeleri, firmalar, limited ve anonim gibi sermaye şirketleri, adi ortaklıklar, kollektif ve komandit şirketler, dernekler, vakıflar, kooperatifler, odalar, birlikler, belediyeler, meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşları, yurt dışında yerleşik Türk vatandaşları, yabancı şirketlerin Türkiye'de kurulmuş iştirakleri ve şubeleri yatırım teşvik belgesi alabilir.