Seracılık yatırım teşvikleri, son derece yoğun kullanılan bir destek mekanizmasıdır. Seracılık sektörü, tarımsal üretimin önemli bir parçasıdır ve yüksek verimli ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi gereken bir alandır. Yatırımcılar, seracılık sektöründe farklı projeler ve işletmeler üzerine yatırımlar yapabilirler. Bu kapsamda, sera yapımı, örtü altı bitkisel üretim, sera ekipmanları, bitki yetiştirme teknolojileri gibi konulara odaklanan yatırımlar teşvik edilmektedir. Örtü altı üretim ülkemiz için oldukça önemli görülmektedir. Bu nedenle, ülkemizde bulunan seralara yoğun bir biçimde Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmektedir.

Sebze, meyve ve çiçek seraları için yatırım teşvik belgesi düzenlenmektedir. Şartları sağlayan seralar için Öncelikli Yatırım Teşvik Belgesi alınması bile mümkündür.

Seracılık Yatırımları Nelerdir?

Seracılık, bitki yetiştiriciliğinin kontrol altında yapıldığı kapalı alanlarda gerçekleştirilen bir tarım uygulamasıdır. Sera ortamında, bitkilerin büyüme şartlarını optimize etmek amacıyla ısıtma, soğutma, sulama, gübreleme ve ışıklandırma gibi faktörler kontrol altına alınır. Bu sayede, bitkilerin daha hızlı büyümesi, daha yüksek verim sağlaması ve mevsim dışında üretim yapılabilmesi mümkün olur. Seracılık, bitkilerin iklim koşullarına bağımlı olmadan yetiştirilebilmesini sağlayan modern bir tarım yöntemidir.

Sera Yatırımları

Yatırım teşviklerinden yararlanacak sera yatırımları 3 temel başlık altında toplanmıştır.

 1. Sebze Seraları: Domates, biber, salatalık, patlıcan, kabak gibi çeşitli sebzelerin bir ya da birkaçının üretimi yapılır. Genellikle bir sera içerisinde tek ürün üretilir.
 2. Meyve Seraları: Muz, çilek, avokado gibi meyvelerin üretiminin yapıldığı seralardır. Meyve seralarında otomasyon görece azdır.
 3. Çiçek Seraları: Gül, lale ve diğer birçok süs bitkisinin üretildiği, çiçek tohumu, soğanı veya kesme çiçek üreten seralardır.
 4. Fide Seraları: Özel üretim seralarıdır. Bu seralarda aşılı, tüplü veya normal fide üretimi yapılır.
 5. Kontrollü Dikey Kent Tarımı Seraları: Tamamen yapay ışık ile fotosentez sağlanan ve üretimin yapıldığı katmanların toplam alanı 1.000 m2 ve üzerindeki kent tarımı kapsamındaki kontrollü dikey tarım/sera yatırımlarında çok yüksek üretim verimi bulunan bitkisel üretim gerçekleştirilir.

Kent Tarımı - Kontrollü Dikey Tarım Seraları!
Tamamen yapay ışı ile fotosentez sağlanan ve üretimin yapıldığı katmanların toplam alanı 1.000 m2 ve üzeri kent tarımı kapsamı kontrollü dikey tarım yatırımları bölgesel teşvik sistemine alınmıştır.
Detaylar: Kontrollü Dikey Kent Tarımı Yatırım Teşvikleri

Seracılık Yatırım Teşvikleri Nelerdir?

Seracılık yatırım teşvikleri, yatırımcılara birçok önemli avantaj sunar. Bu avantajlar sayesinde sera yatırımlarını teşvik eder. Bu teşvikler, yatırımcıların seracılık projelerine finansal açıdan destek sağlar ve yatırım maliyetlerini düşürerek rekabetçi bir ortam oluşturur. Seracılık yatırım teşvikleri aşağıdaki gibidir:

 1. KDV İstisnası: Sera içerisinde kullanılan her türlü makine, teçhizat ve ekipman bu kapsamdadır. Yatırım teşvik belgesi ekinde onaylanan listelerde yer alan tüm kalemler KDV ödenmeden temin edilir.
 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti: Sera işletmesinde kullanılacak makine, teçhizat ve ekipmanlar ithal edilmesi halinde gümrük vergisi muafiyetinden muaftır.
 3. Vergi İndirimi: Yatırım tamamlanana kadar yapılan toplam sabit yatırım harcamalarının belirli bir bölümü kurumlar/gelir vergisinden düşülür.
 4. İstihdam Destekleri: Sera içerisinde çalışan personelin SGK primi işveren hissesi, 6 bölgede işçi hissesi ve gelir vergisi stopajı desteği verilir.
 5. Faiz veya Kar Payı Desteği: Seranın finansmanında kullanılacak olan kredinin faizinin belirli bir bölümü destek kapsamındadır.
 6. Yatırım Yeri Tahsisi: Seranın kurulması için gereken yatırım yeri Hazine arazilerinden tahsis edilebilir.

Önemli Uyarı!
Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında verilen destekler yatırımın bulunduğu bölgeye göre farklılık gösterir. Detaylı bilgi: Yatırım Teşvik Belgesi Destek Unsurları

Yararlanma Şartları

Seracılık yatırım teşviklerinden yararlanma şartları yatırımın bulunduğu bölgeye göre değişir. Seranın örtü altı üretim yapacağı alan ve toplam sabit yatırım tutarına bağlı bir değerlendirme yapılır. Bölgelere göre yararlanma şartları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bölge Sera Alanı Sera Türü Asgari Yatırım
1. Bölge 20 Dekar Sebze, Meyve, Çiçek, Fide 3 Milyon TL
2. Bölge 20 Dekar Sebze, Meyve, Çiçek, Fide 3 Milyon TL
3. Bölge 10 Dekar Sebze, Meyve, Çiçek, Fide 1,5 Milyon TL
4. Bölge 10 Dekar Sebze, Meyve, Çiçek, Fide 1,5 Milyon TL
5. Bölge 10 Dekar Sebze, Meyve, Çiçek, Fide 1,5 Milyon TL
6. Bölge 5 Dekar Sebze, Meyve, Çiçek, Fide 1,5 Milyon TL

Önemli Uyarı!
Yukarıda sayılan dekar alanına sahip olmayan ancak 5 dekar alana sahip olan seracılık yatırımları için genel yatırım teşvik belgesi verilmektedir. Bunun için mevzuattaki diğer hükümlerin yerine getirilmesi şarttır.

Öncelikli Sera Yatırım Teşvikleri

Aşağıda yer alan şartların tamamını birlikte sağlayan seracılık yatırımları öncelikli yatırım teşviklerinden yararlanmaktadır.

 1. 5 milyon TL ve üzeri sabit yatırım tutarı
 2. 25 dekar ve üzeri sera alanı
 3. Yurt içinde üretilen sera teknolojilerini ihtiva eden
 4. Bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemleri bulunan
 5. Meyve, sebze veya çiçek seraları

Seracılık Ekipmanları

Seralara verilen yatırım teşvikler aşağıdaki makine ve ekipmanları kapsar.

 1. Sera Çelik Konstrüksiyonu: Örtüyü taşıyan ve kontrollü bir örtü altı üretim alanı sağlayan çelik konstrüksiyon sistemidir. Bu sistemi oluşturan tüm parçalar ve ekipmanlar bir bütün olarak kabul edilir.
 2. Sera Örtüsü: Naylon, polikarbon, polietilen, polyester veya camdan oluşur. Örtü altında iklimlendirme sağlanmasına imkan verir.
 3. Zemin Örtüsü: Sera zemini bazı durumlarda örtü ile kapatılır. Genellikle tam otomasyonlu sebze seralarında uygulanır.
 4. Güneş Perdeleri: İklim kontrolünün bir parçası olan açılır ve kapanır perdeler bulunur.
 5. UV Işıklar ve Aydınlatma: Bitkisel üretimi hızlandırmak için UV ışıklı aydınlatma sistemi kullanılır.
 6. Gutter Sistemi ve Yetiştirme Ortamı: Gutter sistemi bitkilerin yetişmesi için gerekli ortamın yer aldığı, otomasyon unsurlarını barındıran sistemdir. Gutter sistemi teşvik kapsamındadır ancak yetiştirme ortamı sarf malzeme sayılır ve teşvik edilmez.
 7. İklimlendirme Sistemi: Sera içerisinde kontrollü iklim koşullarını sağlamak için kurulacak sistemdir.
 8. Gübreleme Sistemi: Bitkilerin ihtiyaç duyduğu gübrelemeyi otomasyona dayalı yürütür. Tam gereken miktarda ve zamanda gübreleme yaparak üretim verimini artırır.
 9. Sulama ve Sisleme Sistemi: Otomasyona dayalı seralarda sulama ve sprey şeklinde sulama yapılan sisleme sistemlerini içerir. Su verimliliği ve sürdürülebilirliği sağlar.
 10. Havalandırma Fanları: Havalandırma ve içeride sirkülasyon sağlar. İklimlendirme unsurlarının üretim alanı içerisinde homojen bir dağılımı olması için gereklidir.
 11. Isıtma Sistemleri: Isıtma ihtiyacı bulunan seralar için kömür veya doğalgaz kazanları ve ısıtma boru sisteminden oluşur. Ayrıca jeotermal ısıdan yararlanan seralar için jeotermal ısı dönüşüm ünitelerini de ihtiva eder.
 12. Yardımcı Makine ve Teçhizat: Trafo, jeneratör, forklift, transpalet, kompresör, elektrik panosu, kumanda ünitesi, otomasyon sistemi, kompanzasyon panosu gibi yardımcı ekipmanlardır. Ayrıca, bazı ürünler için argon gazlı sarartma tesisleri, dondurma ve şoklama üniteleri de bulunur. Bunların yanı sıra, birçok sera için paketleme üniteleri de şarttır.

Önemli Uyarı!
Burada açıklanan tüm ekipmanlar her sera için uygun değildir. Ayrıca, tüm makine ve ekipmanın teşvik kapsamında değerlendirilebilmesi için mutlaka doğru bir yatırım teşvik projesi oluşturulmalıdır.

Seracılık Enerji Verimliliği Teşvikleri

Günümüzde sürdürülebilirlik son derece önemli bir noktaya gelmiştir. Enerji verimliliği ve sürdürülebilirliği ise bu ilkelerin en başında gelmektedir. Sera tesislerinin enerji ihtiyacının karşılanması için GES yani Güneş Enerji Santrali kurulması mümkündür. Seranın tüketimi (öztüketim) amaçlı GES yatırımları için önemli teşvikler verilmektedir. Detaylar için: GES Yatırım Teşvikleri